Tag: PDPA

วิธีเตรียมงานอีเวนต์ของคุณให้สอดคล้องกับแนวทาง PDPA

ต้องเก็บข้อมูลผู้ร่วมงานอีเวนต์อย่างไร ระบบลงทะเบียนจึงจะไม่ละเมิดกฎหมายความเป็นส่วนตัว?

PDPA: รู้จักกฎหมายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่ และผลกระทบในวงการอีเวนต์ไทย