Tag: GDPR

วิธีเตรียมงานอีเวนต์ของคุณให้สอดคล้องกับแนวทาง PDPA

ต้องเก็บข้อมูลผู้ร่วมงานอีเวนต์อย่างไร ระบบลงทะเบียนจึงจะไม่ละเมิดกฎหมายความเป็นส่วนตัว?

ข้อแนะนำ DO และ DON’T อะไรทำได้ อะไรไม่ควร เพื่อให้งานอีเวนต์อยู่ภายใต้ข้อกำหนด GDPR (อัปเดต 2023)