Tag: Event Check-in

ต้องเก็บข้อมูลผู้ร่วมงานอีเวนต์อย่างไร ระบบลงทะเบียนจึงจะไม่ละเมิดกฎหมายความเป็นส่วนตัว?

Event Guide: ใช้ระบบลงทะเบียนงานอีเวนต์อย่างไรให้ทั้งไวและมีประสิทธิภาพสูงสุด