Tag: Metaverse

Event Vocabulary: คลัง(ศัพท์)แสงที่ควรรู้ในโลกของงานอีเวนต์

อีเวนต์ออนไลน์ไม่ใช่เมตาเวิร์ส แต่เมตาเวิร์สคืออนาคตของงานอีเวนต์