Tag: Lucky Draw

10 กลยุทธ์กิจกรรมการทำ Lucky Draw งานอีเวนต์ให้มีประสิทธิภาพ

5 เสาหลักของเครื่องมือสร้าง Engagement ที่คนทำอีเวนต์ควรใช้