Tag: Event Marketing

10 กลยุทธ์กิจกรรมการทำ Lucky Draw งานอีเวนต์ให้มีประสิทธิภาพ

ตั้งคำถามแบบสอบถามงานอีเว้นท์แบบไหน ถึงจะได้ประโยชน์ทั้งผู้จัดและผู้ร่วมงาน